Auto van de zaak of privé

De auto is fiscaal gezien een verhaal apart. U kunt ervoor kiezen om de auto op naam van de zaak te zetten of privé te houden, beide varianten hebben voor- en nadelen. U bent niet altijd vrij in keuze: wordt de auto nagenoeg alleen voor de onderneming gebruikt dan wordt de auto verplicht tot het ondernemingsvermogen gerekend. Het omgekeerde geldt wanneer de auto grotendeels privé wordt gebruikt.

Omdat vooraf niet bekend is wat de werkelijke kosten zijn en hoeveel kilometers er gereden gaan worden, is alleen een globale schatting te maken van de voordeligste optie. Het gaat dan om de werkelijke kosten, cataloguswaarde, het aantal gereden kilometers (voor het werk, woon-werkverkeer en privé) en het marginale tarief voor de inkomstenbelasting. Vanwege het aantal variabelen is de uitkomst van dit sommetje voor elke ondernemer weer anders, de keuze is daarom niet eenduidig vast te stellen. In algemene zin komt het erop neer dat het bij veel zakelijke kilometers verstandig is de auto als privé-eigendom te houden. Worden er weinig zakelijke kilometers gemaakt en/of betreft het een duurdere auto dan kan het voordeliger zijn de auto op naam van de zaak te zetten. En wilt u langer met een auto blijven rijden dan kan deze beter privé aan te schaffen omdat de bijtelling voor privégebruik altijd over de nieuwwaarde wordt gerekend.

Auto als privévermogen: kilometeradministratie bijhouden

Behoort de auto tot het privévermogen dan mag u een vastgesteld bedrag per gereden zakelijke kilometer (2016/2017: € 0,19/km) aftrekken van uw winst. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals parkeergeld, wasserette, etc. U bespaart zodoende in de te betalen belasting over de winst afhankelijk van het aantal gereden zakelijke kilometers. Woon-werkverkeer wordt overigens ook gezien als zakelijke kilometers. Bewaar alle bonnetjes met betrekking tot uw privéauto (brandstof, reparatie, onderhoud), de BTW hierop kunt u namelijk naar rato van het aantal zakelijk gereden kilometers (t.o.v. het totaal aantal gereden kilometers) terugvorderen bij de laatste BTW-aangifte.

RITTENADMINISTRATIE ZAKELIJK GEBRUIK

Om in aanmerking te komen voor aftrek dient u in bezit te zijn van bewijslast voor de opgegeven kilometers: een rittenadministratie. Het is dus van groot belang dat u in geval van een privé auto een gedetailleerde kilometeradministratie bijhoudt met daarin de gegevens van uw zakelijke gereden kilometers: datum, ritnummer, beginstand en eindstand kilometerteller, vertrek- en eindpunt (adres) en gereden route. Voor de berekening van aftrekbare kosten wordt woon-werkverkeer als zakelijke kilometers en voor de BTW-aangifte als privé kilometers gezien. Uit praktisch oogpunt mag 75% van de in rekening gebrachte BTW worden teruggevorderd.


Auto als ondernemingsvermogen: bijtelling privégebruik (autokostenfictie)

Behoort de auto tot het ondernemingsvermogen dan kunt u de autokosten (zoals de aanschafprijs, brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekeringspremies, APK, onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten als parkeergeld, wasserette, tol maar niet de boetes!) niet alleen van uw winst aftrekken maar ook de BTW als voorbelasting terugvorderen en afschrijven op de auto. Hier zit het voordeel van de auto op naam van de zaak aan te schaffen: u vordert de BTW terug en u betaalt minder belasting! Bij een leaseconstructie werkt de procedure overigens vrijwel hetzelfde: de kosten kunnen van de winst worden afgetrokken.

Voor het privégebruik wordt een fictieve bijtelling vastgesteld welke gelijk is aan 25% van de cataloguswaarde bij aanschaf inclusief BTW (20% voor zuinige auto's, 14% voor zeer zuinige auto's, 0% voor auto's zonder CO2 uitstoot) en BPM (voor auto's ouder dan 15 jaar geldt de waarde in het economisch verkeer). Alleen als u met een degelijke rittenadministratie kunt aantonen dat u minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt (woon-werkverkeer wordt gezien als zakelijke kilometers), wordt de fictieve bijtelling op 0% gesteld. U hoeft dus geen rittenadministratie bij te houden als u van te voren al weet dat u meer dan 500 kilometer privé rijdt. Als de auto halverwege het jaar is aangeschaft dan worden deze bedragen naar rato aangepast.

Zijn de werkelijke totale kosten van de auto lager dan 25% (20% voor zuinige auto's, 14% voor zeer zuinige auto's, 35% van de waarde in het economisch verkeer bij auto's ouder dan 15 jaar) van de cataloguswaarde dan kunt u de werkelijke totale kosten als fictieve bijtelling rekenen. Er blijft dan per saldo geen aftrekmogelijkheid meer over aangezien de aftrek dan gelijk is aan de fictieve bijtelling. Deze regeling is alleen van toepassing op een eenmanszaak, maatschap of vof.

Blijkt uit een gezamenlijke verklaring van werkgever en werknemer dat de bestelauto alleen zakelijk wordt gebruikt, dan hoeft er per 2012 geen bijtelling meer toegepast te worden (tevens kan de kilometeradministratie achterwege blijven).

LET OP: Er zijn verschillende categorieën voor de bijtelling van privégebruik al naar gelang de uitstoot van CO2.

AUTO VAN PRIVÉ NAAR ONDERNEMINGSVERMOGEN

Bij de oprichting van uw bedrijf kan de privéauto tegen de marktwaarde als ondernemingsvermogen worden ingebracht in de onderneming. Zodoende kunt u afschrijven en de autokosten aftrekken, voor privégebruik moet echter worden bijgeteld. Maak dus eerst een berekening of dit wel verstandig is.


Privégebruik auto en de BTW

Bij privégebruik van de auto van de zaak dient u BTW af te rekenen bij de laatste BTW-aangifte van het jaar, deze privébijtelling bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BPM en BTW). Is er bij aanschaf geen sprake geweest van vooraftrek van BTW dan bedraagt de bijtelling 1,5% van de cataloguswaarde. Kunt u aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn dan de fictieve bijtelling dan neemt u dat bedrag als basis voor de berekening van de privébijtelling BTW. Als de belastinginspecteur kan aantonen dat de waarde van het privégebruik hoger is dan de forfaitaire bijtelling (omdat u bijvoorbeeld weinig zakelijke kilometers heeft gereden), zal het hogere bedrag als bijtelling worden gerekend.

Kunt u aantonen per jaar minder dan 500 km privé te hebben gereden dan hoeft u geen BTW-correctie uit te voeren. Dit is alleen haalbaar met een sluitende kilometeradministratie van zowel privé als zakelijke gereden kilometers. Wordt de auto ook gebruikt door een werknemer dan kan deze een verklaring geen privegebruik auto aanvragen. Blijkt dat er toch meer dan 500 km privé wordt gereden dan moet dat direct worden gemeld anders wordt een boete geriskeerd!

Bestelauto in plaats van personenauto

In plaats van een personenauto kan men er ook voor kiezen een bestelauto met grijs kenteken aan te schaffen, fiscaal gezien heeft dit namelijk voordelen. Wordt tenminste 10% van het totaal aantal kilometers zakelijk gereden dan kan de BPM-vrijstelling worden toegepast (wordt binnen 5 jaar na aanschaf niet meer aan de voorwaarden voldaan of wordt de bestelauto in deze periode doorverkocht dan moet de BPM alsnog worden afgedragen). Daarnaast wordt automatisch een lager tarief motorrijtuigenbelasting toegepast, u moet daarvoor wel een ondernemer voor de omzetbelasting zijn om de BTW terug te kunnen vorderen.

Is de bestelauto uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen dan hoeft er geen fiscale bijtelling voor het privégebruik te worden toegepast (2016: 25%, 21%, 15% of 4% al naar gelang de CO2 uitstoot, 35% van de waarde in het economisch verkeer bij auto's ouder dan 15 jaar). Dit is het geval wanneer de bestelauto daartoe is ingericht en noodzakelijk is voor de aard van het werk, er achterin geen zitplaatsen aanwezig zijn én er (naast het woon-werkverkeer) verder geen privékilometers worden gereden. Hiervoor kan een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto worden ingediend bij de belastingdienst. Door deze verklaring wordt een rittenregistratie overbodig, maar let op: wordt er ook maar 1 kilometer privé gereden dan moet dat direct worden gemeld anders wordt een boete geriskeerd!

Rekenvoorbeeld nieuwe auto

Bij aanschaf van een nieuwe auto is het zinvol eerst uit te rekenen of het wel zo voordelig is deze op bedrijfsnaam te zetten. In dit rekenvoorbeeld laat ik u zien hoe dat in zijn werk gaat (de berekening bij het leasen van een auto gaat op soortgelijke wijze).

Eerst dient er een schatting gemaakt te worden van de belangrijkste variabelen, bijvoorbeeld:

Privé: In de privésfeer zou u te maken hebben met de aanschafprijs (€ 20.600), de jaarlijkse autokosten, de autoverzekering en het brandstofverbruik (in totaal € 6.000). Daarnaast heeft u naar aanleiding van de zakelijk gereden kilometers recht op een aftrek op de winst van € 5.700 (30.000 km * € 0,19/km (2016)), hierover wordt 42% inkomstenbelasting bespaart: € 2.394. U kunt tevens de betaalde BTW over de benzine en de autokosten (€ 5.000/1,21 * 21% = € 868) naar rato van het percentage zakelijk gereden kilometers (30.000/40.000 = 75%) terugvorderen, in dit geval ongeveer € 651. De totale kosten zijn aldus jaarlijks € 2.995 (6.000 - 2.394 - 651) en € 20.600 voor de aanschaf. Het belastingvoordeel bedraagt € 2.394 + € 651= € 3.045.

Zakelijk: Wordt de auto op naam van de zaak aangeschaft dan krijgt u in ieder geval de BTW over de aanschafprijs van de auto terug: € 2.570  en ± € 868 over de jaarlijkse kosten (€ 5.000 * (0,21/1,21), op verzekeringen wordt geen BTW verrekend). De totale jaarlijkse kosten voor de onderneming zijn dus € 5.132 (1.000+1.000+4.000-868) plus een afschrijving van ± € 2.400. Volgens het geschatte aantal privékilometers geldt de fictieve bijtelling van 25% (2016): € 5.150 (25%*20.600). Het belastingvoordeel bedraagt aldus € 1.000 (42%*(2.400+5.132-5.150)). Voor het privégebruik moet u tevens 2,7% BTW afdragen over de cataloguswaarde, in dit geval € 556 (2,7% * € 20.600). Het resterende jaarlijkse belastingvoordeel bedraagt € 1.312 (868+1.000-556) en een eenmalige teruggaaf BTW van € 2.570.

Conclusie: Vanwege het groot aantal zakelijke kilometers kunt u waarschijnlijk jaarlijks behoorlijk wat geld besparen door de auto privé aan te schaffen. U bent dan echter wel gebonden aan een omvangrijke rittenadministratie. Het eenmalige BTW-voordeel bij aanschaf zou u echter kunnen doen besluiten de auto namens de zaak te kopen. Bedenk echter dat bij verkoop van de auto weer BTW afgedragen dient te worden. Daarnaast behoort u rekening te houden met externe factoren zoals het rentevoordeel i.v.m. de teruggave van de BTW, toekomstig gebruik en eventuele aftrek van rentelasten voor het aangaan van een lening door de onderneming voor de aanschaf van de auto.

Let wel: elke situatie is weer anders! Met een BV heeft u bijvoorbeeld te maken met twee belastingpercentages. U zult uw situatie zelf of samen met uw accountant/boekhouder moeten bekijken om te achterhalen wat het voordeligst is.


Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico