Aftrekbare kosten van de winst

Voor het bepalen van de fiscale winst (de winst waar u belasting over betaalt) trekt u de kosten van uw bruto winstmarge (omzet minus de directe kosten) af. Het moge duidelijk zijn: hoe hoger de kostenaftrek hoe lager de te betalen belasting. Het aftrekken van kosten is daarom aan regels gebonden.

Aftrekbare kosten

De uit zakelijk oogpunt gemaakte kosten zijn vrijwel altijd aftrekbaar, zolang het binnen redelijke grenzen plaatsvindt en deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw onderneming. Voor het toestaan van de aftrekpost wordt alleen rekening gehouden met het zakelijk motief, er vindt dus geen toetsing plaats.

WAT TE DOEN MET BTW

Voor elk product of dienst ontvangt u als ondernemer een factuur waarbij de kosten plus de te betalen BTW worden vermeld. De vermelde BTW kan via de BTW worden teruggevorderd. Is het niet mogelijk de betaalde BTW over de gemaakte kosten terug te vorderen (er staat bijvoorbeeld geen BTW op de factuur) dan dient het totale bedrag (inclusief de BTW) als kosten te worden geboekt.


VOORUITBETAALDE KOSTEN

Kosten welke vooruit zijn betaald zijn aftrekbaar in het jaar waarop ze betrekking hebben. Dit betekent dat u sommige betalingen (gedeeltelijk) moet activeren op de balans in plaats van als kosten direct af te trekken van de winst. Het gaat hier om vooruitbetaalde kosten zoals huur, verzekering, rente, etc. Met het activeren wordt voorkomen dat u winst naar voren schuift en zodoende de belastingbetaling vooruitschuift. Betreft het kleine bedragen dan doet de belastingdienst echter niet zo moeilijk.


AFSCHRIJVINGEN OP INVESTERINGEN

Bij de aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen (meer dan € 450) vindt de aftrek van de aanschafkosten meestal plaats over meerdere jaren. Er wordt hier gesproken over afschrijvingen op investeringen. Bij het afschrijven wordt rekening gehouden met de economische levensduur en de bijbehorende restwaarde. Op de pagina over investeringen vindt u meer informatie over investeringen, afschrijven en de extra investeringsaftrek.


VOORRAADWAARDERING

De waardepaling van de voorraad aan het einde van het jaar is medebepalend voor de kosten van de omzet. Een relatief hoge/lage waarde van de voorraad betekent respectievelijk een hogere/lagere winst. Voor de voorraadwaardering (dus mede de bepaling van de kostprijs van de omzet) zijn diverse methodes (fifo, lifo, etc.) waaruit u kunt kiezen. Het is echter niet toegestaan om naar gelang de situatie zomaar van waarderingssysteem te wisselen. Het gebruikte waarderingssysteem moet er in principe op neer komen dat de voorraad gewaardeerd wordt tegen de kostprijs. Informeer bij uw accountant voor het meeste geschikte systeem.


PRIVÉ ONTTREKKINGEN

Het privégebruik van goederen en/of diensten wordt gezien als privéonttrekkingen uit de onderneming. Deze zijn mede bepalend voor de winst en de BTW-afdracht en moet u dus apart administreren.


Niet aftrekbare en beperkt aftrekbare (gemengde) kosten

Kosten waarvan de belastingdienst uitgaat dat ze alleen een persoonlijk belang hebben (en dus geen enkel zakelijk belang) worden gezien als niet aftrekbare kosten. Kosten met zowel een persoonlijk als een zakelijk belang worden gezien als gemengde kosten. Het is niet altijd duidelijk of een kostenpost (gedeeltelijk) aftrekbaar is of niet, uw accountant kan u op de hoogte stellen mocht u in een grijs gebied terecht komen. De belastingdienst geeft het volgende overzicht:

Aftrekbaarheid gemengde kosten (2016)

Kostensoort   Aftrekbaarheid
Werkruimte thuis (uitzonderingen op de regel) 0%
Voedsel (zakenlunches incl. fooi), drank, genotmiddelen (rookwaren), representatie (recepties, feesten, vermaak), congressen, seminars, studiereizen, reis- en verblijfkosten e.d. 73,5%*
Telefoonabonnement thuis (tweede telefoon in werkruimte: 100%) 0%
Zakelijke telefoongesprekken thuis 100%
Algemene literatuur 0%
Vakliteratuur (het doel is doorslaggevend) 100%
Werkkleding (met 70cm2 bedrijfslogo of alleen geschikt voor het werk) 100%
Kleding (geen werkkleding, ook geschikt voor privé zoals maatpakken) 0%
Persoonlijke verzorging 0%
Aktetassen, koffers, handtassen, e.d. 100%
Apparatuur, instrumenten e.d. niet behorend tot het ondernemingsvermogen 0%
Verhuiskosten eigen woning beperkt
Huisvesting onderneming ver buiten de woonplaats beperkt
Geldboeten 0%
Auto van de zaak beperkt
Zakelijke kosten eigen auto beperkt
Vaartuigen voor representatieve doeleinden 0%

* In principe is een drempel van 4.500 euro (2016) van toepassing, u kunt echter ook bij uw aangifte verzoeken om de 73,5% regel toe te passen. Bedenk dat het ter beschikking stellen van een maaltijd aan personeel ook loon is. Een klein gedeelte moet door de werknemer vergoed worden of bij zijn inkomen worden opgeteld. Het restant is gedeeltelijk aftrekbaar zoals is aangegeven. Informeer bij uw accountant voor de details.

KOSTEN OPSPLITSEN IN BOEKHOUDING

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat voor elke kostenpost weer andere regels gelden. Het is daarom noodzakelijk dat u alle afzonderlijke kostenposten splitst in verschillende grootboekrekeningen. Dit maakt uw boekhouding een stuk overzichtelijker en bespaart veel tijd bij het opstellen van de jaarstukken. Uw accountant kan u voorzien van een rekeningenschema zodat deze aansluit bij zijn administratieve gewoontes.Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico