SWOT-analyse

Voordat u als ondernemer de markt op gaat, doet u er verstandig aan om uw ondernemersstrategie (en de markt waarin u wilt opereren) op kritieke punten te analyseren. Daarvoor heeft u een aantal mogelijkheden waarvan de meest gebruikte tool hier besproken wordt: de SWOT-analyse. De SWOT-analyse is de basis voor een gedegen marketingstrategie ter realisering van uw ondernemingsplan.

De SWOT-analyse kan worden opgesplitst in een interne (Strengths en Weaknesses) en een externe analyse (Opportunities en Threats). De Strengths en Weaknesses zijn de sterke en zwakke punten van u en uw onderneming. De Opportunities en Threats zijn de kansen en bedreigingen in de markt waar de onderneming mee wordt geconfronteerd. De zwakke punten heeft u dus in eigen hand, de bedreigingen zijn externe factoren.

Externe analyse: kansen en bedreigingen

In de externe analyse worden de afnemers, concurrenten, distributiestructuur en overige omgevingsfactoren ieder apart in beeld gebracht. U dient elk factor afzonderlijk te beoordelen en afvragen wat de kansen en bedreigingen voor uw onderneming zijn. De belangrijkste vraag is natuurlijk of er wel plaats is voor uw onderneming in de huidige markt!

Afnemersanalyse: Het is van essentieel belang dat u volledig op de hoogte bent van de (nog niet vervulde) behoeften van de afnemers (de markt), hun motivatie en hun koopgedrag. Met uw onderneming komt u waarschijnlijk terecht in een bestaand marktsegment. Beoordeel dit marktsegment kritisch op de kansen en bedreigingen om te achterhalen of er weldegelijk ruimte voor u is. Stel uzelf de vraag of er in de toekomst nog wel ruimte is voor uw product(en).

Concurrentieanalyse: In een concurrentieanalyse analyseert u vervolgens de stand van zaken bij de concurrentie. Hoe staan zij er voor en waarom hebben ze bepaalde keuzes wel (of niet) gemaakt? Hoe hoog zijn de toetredingsdrempels? Hoe efficiŽnt is hun kostenstructuur? Hoe groot is hun goodwill? Ook hier moet u de kansen en bedreigingen zorgvuldig op een rijtje zetten.

Analyse distributiestructuur: In de distributiekolom zijn de verkopende en distribuerende partijen meestal de machtigste partijen, hetgeen het veelal moeilijk maakt toe te treden tot een bestaande markt. Hoe zit dat in het marktsegment van uw onderneming? Is uw plan niet gedoemd te mislukken vanwege de bestaande machtsverhoudingen in de distributiekolom?

Overige omgevingsfactoren: Van belang zijn tevens de overige ontwikkelingen relevant voor uw ondernemingsplan. Denk daarbij aan factoren als bevolkingsopbouw (vergrijzing, immigratie,..), overheidsmaatregelen (subsidies, belastingen), arbeidsmarkt, economische- en technologische factoren.

Interne analyse: sterke en zwakke punten

Waar het in de externe analyse voornamelijk ging om de marktomstandigheden, gaat het in de interne analyse met name om de onderneming zelf. Bij de interne analyse gaat het om de relatieve sterke en zwakke punten van de onderneming ten opzichte van de directe concurrentie. Denk daarbij aan opleidingsniveau, ervaring, knowhow, innovatie, marketingstrategie, interne organisatie, goodwill, omzet, kostenstructuur, winstmarge, productiekwaliteit, investeringsruimte, etc.

Probeer uw (toekomstige) onderneming op zoveel mogelijk van deze punten te beoordelen op sterkte en zwakte ten opzichte van de concurrentie. Bedenk dat veel analyses in de praktijk toch te rooskleurig blijken te zijn, wees dus voorzichtig! Maak tevens een analyse van de relevantie van de sterke en zwakke punten van uw onderneming. Zo ontstaat een goed beeld of uw onderneming zou kunnen slagen in het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen.


Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico