Ondernemingsplan maken

De volgende stap is het maken van een grondig ondernemingsplan, een doorn in het oog van menig startende ondernemer. Het ondernemingsplan is niet alleen bedoeld als basis voor een haalbaarheidsonderzoek van uw plannen en de aanvraag van een bedrijfsfinanciering. Het is tevens een leidraad ter voorkoming dat u als startende ondernemer het spoor bijster raakt, zodat tijdige bijsturing nog mogelijk is.

Zorg uiteindelijk voor een compleet ondernemingsplan waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod behoren te komen: samenvatting (met ondernemingsdoelstelling), CV van de ondernemer(s), SWOT analyse, bedrijfsplanning, huisvesting, personeel, boekhouding, marketingplan en natuurlijk een financiŽle onderbouwing. Daarnaast mogen natuurlijk de inhoudsopgave en bijlagen niet worden vergeten. Om u op weg te helpen, wordt op deze pagina globaal ingegaan op de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan.

ONDERNEMINGSPLAN ZELF SCHRIJVEN

In de meeste boekwinkels zijn goede voorbeelden te vinden voor het schrijven van een ondernemingsplan. U zult echter zelf aan de slag moeten. Uw ondernemerscapaciteiten worden namelijk reeds bij het schrijven van het ondernemingsplan op de proef gesteld. Zorg ervoor dat het plan origineel, to the point en doordacht is. U moet het ondernemingsplan uiteindelijk kunnen dromen om uzelf, potentiŽle financiers en derden te kunnen overtuigen. Als u het ondernemingsplan laat schrijven, zit daar meestal het probleem. Zorg in ieder geval dat u op de hoogte bent van de inhoud zodat u niet voor verrassingen komt te staan.


SCHRIJF TIP

Voordat u uw ondernemingsplan gaat schrijven moet u goed nadenken over de informatie en de indeling daarvan. Voor de hoofdstukindeling kunt u grofweg de hier voorgestelde indeling gebruiken. Verdeel elk hoofdstuk vervolgens in goed op elkaar aansluitende subparagrafen met de daarbij behorende steekwoorden. Op basis van de subparagrafen en de steekwoorden kunt u uw verhaal schrijven. Met deze strategie voorkomt u dat het ondernemingsplan gaat afdwalen en zodoende een slecht plan gaat onderbouwen.


Samenvatting met ondernemingsmissie en doelstellingen

Zorg voor een goede inleiding: kort, bondig, overzichtelijk en vooral duidelijk. Geef daarbij antwoord op de volgende vragen: wie bent u, wat is uw ondernemingsmissie, hoe wilt u dat gaan doen en welke doelstellingen worden daarvoor gehanteerd. Geef een samenvatting van het ondernemingsplan met daarin de belangrijkste conclusies ter ondersteuning van uw eerder genoemde ondernemingsdoelstellingen. Het geheel wordt gecomplementeerd met een kort overzicht van de financieringsbehoefte en de eigen vermogensinbreng. Al met al hoeft dat niet veel meer dan ťťn pagina te zijn!

BESTEED VEEL AANDACHT AAN DE SAMENVATTING

Financiers krijgen meerdere ondernemingsplannen van startende ondernemers onder ogen. Zij kunnen vaak aan uw eerste pagina al zien of u zult slagen als ondernemer. Het is dus van groot belang om deze pagina met veel aandacht te schrijven, ter voorkoming van een afwijzing bij de eerste pagina.


Curriculum Vitae (CV)

Uw CV omvat de details omtrent uw persoonlijke omstandigheden (met bijbehorende financiŽle verplichtingen), opleidingen, diploma's, specialisaties en natuurlijk uw werk- en ondernemerservaringen. De CV mag niet meer dan ťťn pagina per ondernemer omvatten en is ongeveer vergelijkbaar met een CV welke u zou schrijven voor een sollicitatie. Uw CV kunt u als bijlage aan uw ondernemingsplan toevoegen.

Met behulp van uw CV kunt u (en uw mogelijke financiers) analyseren waar uw tekortkomingen liggen voor het succesvol opstarten van een onderneming. Opgedane ervaringen op het gebied van ondernemen, vakkennis, branche-ervaring, administratieve en fiscale kennis zouden namelijk direct via uw CV te achterhalen moeten zijn. Bedenk overigens dat een startende ondernemer vanuit een goed betaalde baan meer credits geniet dan een werkloze startende ondernemer. Hij/zij neemt immers meer risico door een goed betaalde baan op te zeggen terwijl een startende ondernemers vanuit een WW-uitkering het meer als een poging zien om iets van de grond te krijgen als alternatief voor (het zoeken naar) een betaalde baan.

Product analyse

De producten en/of diensten zijn essentieel voor het maken van een winstgevende omzet. Een degelijke analyse van het productaanbod mag dan ook niet achterwege blijven. Wat zijn de specifieke karakteristieken van de producten, wat is de doelgroep en hoe sluiten deze op elkaar aan? Hoe zit dat bij de concurrentie? Kortom: is er wel een markt voor het product? Maak een tabel met daarin de verschillende producten, prijsstelling, winstmarge en het verwachte aantal te verkopen eenheden. De beoogde aantallen zijn net zo belangrijk als de haalbare groei daarin. Een tijdlijn met daarin de groei van de aantallen en winstmarge mag niet ontbreken in uw ondernemingsplan. Analyseer ook of deze aantallen realistisch zijn, dit kunt u vrij makkelijk doen door onopvallend te turven in een paar concurrerende ondernemingen.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een Engelse term en staat voor een analyse op de punten Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Het gaat hier om de sterke en zwakke punten van uw onderneming (en natuurlijk uzelf) met betrekking tot het realiseren van de ondernemersdoelstellingen. Welke kwaliteiten heeft u, en belangrijker: waar moet aan gewerkt worden en wat moet extern worden aangevuld? De kansen en bedreigingen geven een indicatie van de haalbaarheid van uw ondernemingsplan op de huidige markt, ongeacht uw ondernemingscapaciteiten. Het gaat hier om een gedegen markt- en concurrentieanalyse. De gegevens in deze SWOT-analyse dienen gedetailleerd (maar to the point) uiteengezet te worden. In stap 3 leest u meer over het maken van een SWOT-analyse.

Bedrijfsplanning

Een bedrijfsplanning omvat een stappenplan welke u voor ogen heeft om uw eerder omschreven ondernemingsdoelstelling te realiseren. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Maar net zo belangrijk: wat heeft u al gedaan? Zorg voor een logische onderbouwing van de gemaakte keuzes, de basis van goed ondernemerschap. Welke gesprekken heeft u reeds gevoerd? Met wie? En wat waren de conclusies (denk aan brancheorganisaties, leveranciers, overheid, belastingdienst, financiers, makelaars, etc)? Welke rechtsvorm wordt er gekozen (eenmanszaak, VOF, BV, etc.)? Waar gaat de onderneming zich vestigen? Welke vergunningen en diplomavereisten zijn er nodig (vraag uw KvK en de gemeente van vestiging)?

VERZEKERINGEN

Meestal wenst de financierende bank dat de bedrijfsverzekeringen via hun eigen kanalen worden ingevuld. Bij verzekeringen moet u denken aan ziektekosten, inkomensverzekering (bij ziekte), pensioen, aansprakelijkheid, branchegerelateerde verzekeringen, opstal, inbraak, brand, glasverzekering,.... om er maar een paar te noemen. U zult voor uzelf moeten afwegen welke verzekeringen moeten worden afgedekt en welke u eventueel zelf kunt dragen.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Denk aan het opstellen van de algemene voorwaarden. Zorg voor zorgvuldig opgestelde algemene voorwaarden welke niet in strijd zijn met de wet. U kunt bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van uw concurrenten als basis gebruiken voor het opstellen van uw eigen algemene voorwaarden. Is uw branche te ingewikkeld of komt u er zelf niet uit, dan kunt u altijd een juridisch specialist raadplegen.

Om problemen te voorkomen dient u er zorg voor te dragen dat de algemene voorwaarden makkelijk toegankelijk zijn voor uw potentiŽle klanten. U heeft weinig recht van spreken als u een ontevreden klant achteraf de voorwaarden voorlegt, zonder dat deze kans heeft gehad vooraf deze in ogenschouw te nemen. U doet er bijvoorbeeld erg verstandig aan om de voorwaarden met een offerte aanvraag mee te sturen (bijvoorbeeld op de achterkant).


SUBSIDIES & VESTIGINGSEISEN

Ook een bezoek aan de website van het Ministerie van Economische Zaken (www.ez.nl) kan een aanrader zijn. Op deze site kunt u onder andere lezen over vergunningen en mogelijkheden. Voor subsidies en startkapitaal mag u ook een bezoekje aan www.investeerders.nl niet overslaan.


EXPORTEREN EN IMPORTEREN

Op de website www.evd.nl van de EVD (Exportbevordering en Voorlichtingsdienst) vindt u bijzonder veel informatie mocht u zaken gaan doen met het buitenland. De informatie is per exportland opgesplitst.


Huisvesting onderneming

Welke huisvesting voor uw onderneming heeft u op het oog en waarom specifiek deze? Beschrijf op een overtuigende manier waarom de keuze op juist deze locatie valt. Past de locatie in het plaatje van de benodigde oppervlakte en toekomstige groeiverwachtingen? Denk daarbij ook aan de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en de locatie van de concurrentie. Bedenk daarnaast dat de kosten van een dure locatie gedekt moeten kunnen worden door een hoge omzet en een goedkope locatie weer extra advertentiekosten met zich meebrengt.

Beschrijf daarbij tevens de belangrijke financiŽle details van een eventueel huur-/koopcontract, inclusief de daarvoor benodigde bankgarantie of hypotheek. Voeg de ter beschikking gestelde contracten en taxatierapporten toe als bijlagen aan uw ondernemingsplan. In stap 7 leest u meer over de huisvesting van uw onderneming.

TAXATIERAPPORT BIJ KOOP »N HUUR

Niet alleen bij koop doet u er overigens verstandig aan om het pand te laten taxeren. Wilt u een duur pand gaan huren dan is een huurtaxatie een goed handvat zijn bij het onderhandelen, want ook het huurcontract is vaak onderhandelbaar! Aangezien het huurcontract in de meeste gevallen 5 jaar duurt en de huurbedragen vrij fors zijn, kunnen de kosten van een huurtaxatie zich snel laten terugverdienen.


Personeel

De personeelskosten hebben meestal de grootste impact op een resultatenrekening. Het is daarom van groot belang dat u goed nadenkt over de invulling van het personeelsbeleid. Hoeveel personeel heeft u nodig (full- dan wel part-time), voor welke taken, wie komt u helpen, waar haalt u het overige personeel vandaan en welk opleidingsniveau is daarvoor vereist (denk aan het kostenplaatje)?

In uw ondernemingsplan geeft u zodoende een invulling aan de taken als administratie, it, marketing, secretariaat, inkoop en natuurlijk de verkoop. Heeft u inmiddels mensen op het oog dan doet u er verstandig aan een klein CV-tje per werknemer als bijlage toe te voegen. In stap 9 leest u meer over het in dienst nemen van personeel.

Boekhouding

De boekhouding vormt het hart van de informatievoorziening m.b.t. uw onderneming, althans dat zou het moeten zijn. Bij veel startende ondernemers is de administratie niet goed geregeld waardoor er niet tijdig kan worden geanticipeerd op aankomende financiŽle problemen of zelfs een faillissement! Daarom is elke financier met name geÔnteresseerd hoe u uw administratieve verplichtingen gaat nakomen. Wie gaat de administratie doen? Hoe worden de bonnetjes geadministreerd? Welk boekhoudpakket wordt er gebruikt? Wordt deze ondersteund door uw boekhouder? Is de boekhouding reeds opgezet?

U doet er daarom verstandig aan om in uw ondernemingsplan aan te tonen dat er voldoende administratieve kennis aanwezig is (bij uzelf en/of uw personeel). Een mogelijke financier zal u waarschijnlijk zelfs vragen wie de administratie over zal nemen mocht deze persoon wegvallen. Een accountant of administratiekantoor kan van dienst zijn voor de bijzondere mutaties en het opmaken van de jaarstukken. In stap 6 leest u meer over het opzetten van een administratie.

Marketingplan

In uw marketingplan dient u zorgvuldig uiteen te zetten welke producten, op welke wijze aan wie verkocht gaan worden. Het komt in feite dus neer op de vraagstelling hoe de producten op de doelgroep worden afgestemd. In combinatie met een marktanalyse (zie de SWOT analyse) moet zodoende een duidelijke werkende marketingstrategie geformuleerd kunnen worden.

Bij het vaststellen van een marketingstrategie wordt veelal gebruik gemaakt van de invulling van de 5 P's: Plaats, Promotie, Prijs, Personeel en natuurlijk uw Product. Beschrijf de invulling van elk onderdeel in alle belangrijke details, zowel negatief als positief. Het is vooral van belang dat u de negatieve aspecten goed weet te formuleren en indien nodig alternatieven in overweging neemt. Meer informatie over de 5 P's en de invulling van het marketingbeleid leest u in stap 10.

FinanciŽle analyse

De financiŽle paragraaf is vrijwel het belangrijkste onderdeel van uw ondernemingsplan. Hierin worden de financiŽle details beschreven waarbij de hoofdvraag beantwoord wordt of uw ondernemingsplan financieel haalbaar is. Daarnaast dient de financiŽle analyse als basis voor het vaststellen van de financieringsbehoefte.

De financiŽle paragraaf omvat onder andere prognoses met betrekking tot de openingsbalans, exploitatiebegroting, financieringsbehoefte en eventueel ook een liquidatiebalans. Het is van groot belang dat er een eenduidig verband aanwezig is tussen deze cijfers. In stap 10 leest u meer over het opstellen van een financiŽle analyse van uw ondernemingsplan.

Bijlagen

Voeg relevante stukken bij als bijlage, denk hierbij aan diploma's, referenties, concept huur/koop contract, concept leasecontracten, etc.

LAAT HET PLAN EERST CONTROLEREN

Voordat u naar de bank stapt doet u er verstandig aan eerst zelf gaten in het ondernemingsplan proberen te schieten. Laat het vervolgens controleren door vrienden en/of familie, zijn kunnen met meer afstand naar uw plannen kijken. Het is belangrijk dat eventuele (financiŽle) risico's tijdig benoemd worden, een bezoek aan een accountant/financieel adviseur is daarom geen overbodige luxe. Zij kunnen u veelal tegen een gereduceerd starterstarief behulpzaam zijn.Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico