Aftrekposten en ondernemersfaciliteiten
in uw belastingaangifte

Op deze pagina worden de verschillende aftrekposten en faciliteiten besproken, als ondernemer heeft u namelijk recht op verschillende aftrekposten. En voor startende ondernemers heeft de belastingdienst nog een aantal interessante startersfaciliteiten in het leven geroepen. Deze regelingen komen er allemaal op neer dat u minder belasting hoeft te betalen. Voor een rekenvoorbeeld kunt u terecht op de pagina belastingaangifte.

LET OP

Alle hieronder genoemde aftrekmogelijkheden verlagen de fiscale winst en dus de uiteindelijk te betalen belasting. Afhankelijk van uw marginale belastingtarief (dus de hoogte van de winst) bespaart u dus geld bij het vaststellen van de belastingafdracht.


Ondernemersaftrek

LET OP

Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek is het van belang dat u door de belastingdienst ook wordt gezien als ondernemer. Of u voldoet aan de fiscale eisen van het ondernemerschap vindt u elders op deze site.


Zelfstandigenaftrek

Voor bijna elke ondernemer is de zelfstandigenaftrek van toepassing. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn dat u de onderneming zelf drijft, aan het urencriterium voldoet. De zelfstandigenaftrek is onafhankelijk van het inkomen en gelijk aan € 7.280 (2016), heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt (in 2016: 65 jaar en 6 maanden) dan is de zelfstandigenaftrek 50% van dit bedrag. Alhoewel de aftrek wordt beperkt tot de gemaakte winst uit onderneming, is het voor startende ondernemers de eerste 3 jaar nog wel mogelijk om deze in zijn geheel toe te passen (zodat deze kan worden verrekend met inkomen uit arbeid). De overige ondernemers kunnen de niet benutte zelfstandigenaftrek altijd nog in de daaropvolgende 9 jaar verrekenen, mits er (na aftrek van de zelfstandigenaftrek van het betreffende jaar) nog sprake is van een positieve winst uit onderneming. Om de zelfstandigenaftrek niet onbenut te laten is het van belang dat (ook al is er sprake van een verlies) wordt voldaan aan de criteria van het ondernemerschap. Vergeet dus niet een urenadministratie bij te houden!

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedraagt € 2.123 (2016). U komt in aanmerking voor de startersaftrek als u recht heeft op zelfstandigenaftrek, in de 5 voorgaande jaren niet meer dan 2 maal de startersaftrek heeft toegepast en in minimaal 1 van deze jaren geen onderneming heeft gehad. U kunt als startende ondernemer dus 3 achtereenvolgende jaren profiteren van de startersaftrek.

Arbeidsongeschikten hebben tevens recht op een aanvullende startersaftrek voor arbeidsongeschikten. Deze bedraagt maximaal € 12.000 in het eerste jaar, 8.000 euro in het tweede jaar en € 4.000 in het derde jaar (2016). De extra aftrek kan niet hoger zijn dan de gemaakte winst. Er is een verlaagd urencriterium van 800 uren van toepassing zodat het gemakkelijker is om in aanmerking te komen voor deze aftrek.

Meewerkaftrek

Werkt uw partner onbetaald mee in de onderneming dan kan worden geprofiteerd van de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren (houd dus een urenadministratie bij). De meewerkaftrek wordt als volgt vastgesteld:

Meewerkaftrek (2016)

Aantal meegewerkte uren   Aftrek (% v.d. winst)
1750 of meer 4%
1225 - 1750 3%
875 - 1225 2%
525 - 875 1,25%
524 en minder 0%

Meer informatie over de meewerkende partner vindt u elders op deze site.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

Doet u voor uw onderneming technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingswerk van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen (het zogeheten speur- en ontwikkelingswerk) dan kunt u in aanmerking komen voor extra aftrekmogelijkheden tot € 12.484 plus € 6.245 voor starters (2016). Er moet dan wel minimaal 500 uur worden besteed aan werk dat door Agentschap NL is aangemerkt als speur en ontwikkelingswerk (S&O). Informeer bij de belastingdienst voor de te volgen procedures.

Stakingsaftrek

De stakingsaftrek is een extra aftrekmogelijkheid bij het staken van de onderneming en kan oplopen tot € 3.630 (2016). Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

MKB-winstvrijstelling

Ondernemers in de inkomstenbelasting krijgen een extra MKB-winstvrijstelling van 14% (2016). Dit betekent dat van de gerealiseerde winst (na aftrek van de ondernemingsaftrek) slechts voor 86% is belast. Het toptarief in de inkomstenbelasting wordt daarmee verlaagd van 52% naar 44,72% (2016). Hoe hoger de winst, hoe groter het voordeel is.

Overige aftrekmogelijkheden

Aftrekbare kosten

U kunt natuurlijk (bijna) alle kosten die u voor uw onderneming maakt aftrekken van de winst. Er zijn echter beperkingen omdat sommige kosten gezien worden als privéconsumptie. Meer informatie over de (beperkte) aftrekbaarheid van de kosten kunt u lezen bij het onderwerp aftrekken van kosten.

Investeringsaftrek en (willekeurige) afschrijving

Afschrijven: Naast het aftrekken van de dagelijkse kosten heeft u de mogelijkheid af te schrijven op gedane investeringen. Het afschrijven verloopt over het algemeen gelijk met de economische waardevermindering van de investering. Rekening houdend met de aankoopwaarde, restwaarde en de levensduur kan de afschrijving voor de komende jaren berekend worden.

Willekeurige afschrijving: Voor startende ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap, cv of v.o.f. rechthebbende op de startersaftrek) bestaat de mogelijkheid om willekeurig (versneld) af te schrijven. In de startjaren kunt u zodoende de fiscale winst en daarmee de te betalen belasting verlagen. Bedenk dat met de willekeurige afschrijving in combinatie met de verliesverrekening het mogelijk is om belasting over eerder genoten inkomen (bijvoorbeeld uit loondienst van het voorgaande belastingjaar) terug te vorderen.

Investeringsaftrek: Naast de mogelijkheid om af te schrijven op gedane investeringen, heeft u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek. De investeringsaftrek staat los van de afschrijving en wordt bepaald aan de hand van een percentage van het totaal geïnvesteerde bedrag oplopend tot 28% (2016). Bij het onderdeel investeringsaftrek/afschrijvingen vindt u meer informatie.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Heeft u winst uit eigen onderneming (de winst voor de toepassing van de ondernemersaftrek) dan heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van de winst (2016: 9,8% met een maximum van € 8.774) ten laste van de winst te reserveren voor uw oude dag. In feite wordt met het aanleggen van een fiscale oudedagsreserve de belastingheffing uitgesteld tot het moment waarop het alsnog tot uitkering komt. Met het aanleggen van een FOR kunt u zodoende tijdelijk belasting besparen en dus vermogen beschikbaar houden voor investeringen. De aanschaf van een lijfrente behoort ook tot de mogelijkheden, dat beperkt tevens het risico dat de opgebouwde FOR wordt meegenomen in een eventueel faillissement.

De FOR mag na toevoeging niet hoger zijn dan het op de balans vermelde ondernemingsvermogen. Daarnaast is de toevoeging aan de FOR alleen toegestaan als u voldoet aan het urencriterium voor het ondernemerschap. Voldoet u twee achtereenvolgende jaren niet meer aan het urencriterium dan valt de eerder opgebouwde FOR vrij.

WEL OF GEEN FOR

Is uw huidige marginale belastingtarief lager dan het waarschijnlijke marginale belastingtarief bij het vrijvallen van de FOR, dan kan het verstandig zijn om de toevoeging aan de FOR achterwegen te laten.


LET OP

Heeft u bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming een behoorlijke FOR opgebouwd dan wordt deze bij de stakingswinst opgeteld, hetgeen een hoge belastingafdracht tot gevolg heeft. Deze belastingafdracht kan verlaagt worden door de aanschaf van een lijfrente ter waarde van de FOR.


Overige faciliteiten en regelingen

Kleineondernemersregeling voor de omzetbelasting (BTW)

Is het saldo af te dragen BTW na aftrek van de voorbelasting op jaarbasis lager dan € 1.883 (2016) dan heeft u de mogelijkheid te profiteren van de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting. Met deze regeling wordt de af te dragen BTW verlaagt of zelfs in zijn geheel kwijtgescholden (indien lager dan € 1.345, 2016). Deze regeling is niet voor de BV. U leest meer over deze regeling bij het onderdeel BTW afrekening.

Verrekening ondernemingsverliezen (verliesverrekening)

Bij ondernemen gaan de kosten voor de baten uit, het kan echter ook zo zijn dat uw onderneming het eerste jaar niet loopt zoals u zich had voorgesteld. U kunt dan profiteren van de verliesverrekening met andere inkomsten uit woning en werk in box 1, de belasting wordt immers berekend over uw gehele inkomen.

Carry back/forward: De verliezen kunnen echter dermate oplopen waardoor uw inkomen negatief wordt. U heeft dan de mogelijkheid het negatieve inkomen te verrekenen met het inkomen van het voorgaande jaar (carry back). Ook bij een verlies uit aanmerkelijk belang is de achterwaartse verliesverrekening beperkt tot 3 jaar (één jaar in geval van een BV). Is de verliesverrekening maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet mogelijk dan kunt u het (resterende) negatieve inkomen verrekenen met het inkomen over de 9 volgende jaren (carry forward). In het onderdeel belastingaangifte staat meer informatie over de  verliesverrekening.

Stakingsfaciliteiten

Bij het staken van de onderneming wordt de stakingswinst vastgesteld waarover stakingswinstbelasting betaald moet worden. De stakingswinst is grofweg het verschil tussen de economische waarde en de boekwaarde van uw onderneming. De stakingswinst wordt o.a. verhoogd met het vrijvallen van de FOR en eventuele desinvesteringen. De stakingswinst wordt echter verlaagd met de stakingsaftrek ter hoogte van € 3.630 (2016). Voor zover er over dit bedrag geen lijfrentepremie wordt betaald is er over deze stakingwinst belasting verschuldigd.


Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico