De belastingaangifte IB/VPB

Voor menig ondernemer een bron van ellende en hoofdbrekens: de belastingaangifte. U heeft de keuze uit twee opties: zelf doen of uitbesteden aan de accountant. In veel gevallen wordt de belastingaangifte uitbesteed aan de accountant. Aan de hand van de jaarstukken hoeft het echter niet zo moeilijk meer te zijn om de belastingaangifte zelf in te vullen.

Fiscale jaarstukken: balans en resultatenrekening met toelichting

Uw jaaraangifte dient u te complementeren met een kopie van de jaarstukken (balans en resultatenrekening, inclusief bijlagen en toelichting), welke doorgaans door de accountant worden opgesteld. Is uw bedrijf echter niet zo ingewikkeld dan kunt u de jaarstukken (balans, resultatenrekening, bijlagen, toelichting) zelf opstellen.

BIJLAGEN

Voorzie elke bijlage van datum, aangiftenummer en uw handtekening eventueel voorzien van een toelichting. Maak overigens een kopie van alle correspondentie!


LET OP DE AANGIFTE TERMIJN

De aangifte inkomstenbelasting (IB) moet meestal voor 1 april binnen zijn terwijl u bij de aangifte vennootschapbelasting (VPB) de tijd krijgt tot 1 juni. Denkt u deze termijn niet te kunnen halen, dan doet u er verstandig aan om tijdig uitstel te vragen bij uw belastingeenheid.


BEZWAARSCHRIFT INDIENEN

Heeft u de belastingaangifte ingediend en bent u het niet eens met de uitspraak van de belastinginspecteur? Overweeg dan een bezwaarschrift in te dienen maar zorg er wel voor dat uw bezwaar goed is onderbouwd! Zie eventueel de website www.bezwaarschrift-belastingdienst.nl voor meer informatie.


Berekening belastbare fiscale winst

Hieronder treft u een voorbeeld aan hoe u de belastbare fiscale winst kunt berekenen aan de hand van de bedrijfseconomische winst, bijtellingen en aftrekposten. Gegeven de belastbare fiscale winst kunt u zelf de te betalen belasting bepalen.

Fiscale winstberekening (2016)

Omschrijving   Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Bedrijfseconomische winst   € 18.000   € 42.000
Bijtellingen privι gebruik
+ Niet-aftrekbare deel v.d. kosten € 1.000   € 1.000  
+ Privι gebruik bedrijfswoning € 0   € 0  
+ Privι gebruik gas, water en elektra € 0   € 0  
+ Privι gebruik auto v.d. zaak € 4.000   € 4.000  
+ Privι gebruik diensten/goederen onderneming € 3.000   € 3.000  
Aftrekposten
- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 7.000   € 0  
- Willekeurige afschrijving € 20.000   € 0  
         
Winst voor FOR/ondernemersaftrek   -€ 1.000   € 50.000
- Toevoeging FOR (9,8%) € 0   € 4.900  
Winst na FOR   -€ 1.000   € 45.100
- Zelfstandigenaftrek € 7.280   € 7.280  
- Startersaftrek € 2.123   € 2.123  
- Meewerkaftrek € 0   € 0  
Fiscale winst   -€ 10.403   € 35.697
14% MKB-aftrek   -€ 1.456   € 4.998
Belastbare fiscale winst   -€ 8.947   € 30.699

De bedrijfseconomische winst is de winst zoals deze uit de boekhouding komt rollen. Volgens de fiscale regels dient de winst echter gecorrigeerd te worden voor (fictief) privι gebruik van auto, woning (inclusief gas, water en elektra), overige niet aftrekbare kosten, goederen en diensten uit uw onderneming. Daarnaast kunt u de winst verminderen met de investeringsaftrek en eventuele willekeurige afschrijvingen voor startende ondernemers.

De gecorrigeerde winst is de basis voor het vaststellen van een eventuele FOR-aftrek, een aftrek voor de fiscale oudedagsreserve. Onder aftrek van de FOR en de verschillende ondernemersaftrekposten wordt de belastbare fiscale winst berekend. Aan de hand van deze winst wordt dus de MKB-aftrek en de te betalen belasting bepaald. Bedenk tevens dat de MKB-aftrek tevens van toepassing is bij een verlies, het verlies wordt daarmee dus minder groot.

BTW OVER PRIVΙ GEBRUIK

Veelal moet er over privι gebruik van goederen tevens BTW worden afgedragen, u bent immer eindgebruiker. Deze afrekening vindt plaats bij uw BTW jaaraangifte.


Belastingtarieven box 1 IB

De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn verdeeld over de 3 verschillende boxen. In box 1 wordt in principe het inkomen uit uw onderneming belast volgens de onderstaande tabel. Heeft u naast inkomen uit uw onderneming ook inkomen uit arbeid of eigen woning dan moeten deze bij elkaar worden opgeteld.

Loonbelasting/premie volksverzekering (2016)

Inkomsten box 1   tot AOW-leeftijd
Schijf 1: t/m € 19.922 36,55%
Schijf 2: € 19.923 t/m € 33.715 40,4%
Schijf 3: € 33.716 t/m € 66.421 40,4%
Schijf 4: € 66.422 en hoger 52%

Heffingskortingen: Daarnaast kunt u natuurlijk profiteren van de algemene heffingskorting in de IB van maximaal € 2.242, in dat geval hoeven de eerste € 2.242 aan inhoudingen dus niet afgedragen te worden (2016). Daarnaast heeft u recht op een werkbonus van maximaal € 1.119 (2016). Denk ook aan de overige heffingskortingen zoals de combinatiekorting en ouderenkorting. U kunt alleen gebruik maken van de heffingskortingen als u per saldo belasting zou moeten betalen. Maakt u verlies uit eigen onderneming terwijl uw partner inkomen uit arbeid geniet, dan kunt u de algemene heffingskorting overdragen aan uw partner om zodoende de heffingskorting niet verloren te laten gaan. Afhankelijk van het inkomen heeft u daarnaast recht op een arbeidskorting met een maximum van € 3.103 (2016) en een combinatiekorting met een maximum van € 2.769 (2016).

Algemene heffingskorting (2016)

Belastbaar inkomen uit werk en woning    
t/m € 19.922 € 2.242
€ 19.922 t/m € 66.417 € 2.242 - 4,822% * (arbeidsinkomen - € 19.922)
€ 66.417 en hoger € 0

Werkbonus (2016)

Belastbaar inkomen uit werk en woning    
t/m € 17.327 -
€ 17.327 t/m € 19.252 58,1% * (arbeidsinkomen - € 17.327)
€ 19.252 t/m € 23.104 € 1.119
€ 23.104 t/m € 33.694 € 1.119 - 10,567% x (arbeidsinkomen - € 23.104)
€ 33.695 en hoger -

Arbeidskorting (2016)

Belastbaar inkomen uit werk en woning    
t/m € 9.147 1,793% x arbeidsinkomen
€ 9.147 t/m € 19.758 € 164 + 27,698% x (arbeidsinkomen - € 9.147)
€ 19.758 t/m € 34.015 € 3.103
€ 34.015 t/m € 111.590 € 3.103 - 4% x (arbeidsinkomen - € 34.015)
€ 111.590 en hoger € 0

Combinatiekorting (2016)

Belastbaar inkomen uit werk en woning    
t/m € 4.881 € 0 (i.g.v. zelfstandigenaftrek: € 1.039)
€ 4.881 t/m € 32.969 € 1.039 + 6,159% * (arbeidsinkomen - € 4.881)
€ 32.969 en hoger € 2.769

ZORGVERZEKERING

Bedenk dat u naast het betalen van de loonbelasting en premie volksverzekering tevens een premie voor de zorgverzekering moet betalen over uw inkomen.


65 JAAR EN OUDER

De tarieven voor 65 jaar en ouder in schijf 1 en 2 zijn een stuk lager i.v.m. het wegvallen van de AOW premie, vandaar dat het veelal geen probleem is dat het inkomen (AOW plus pensioen) terugvalt naar 70% van het oorspronkelijke inkomen.


Belastingtarieven VPB

De BV valt onder de vennootschapsbelasting en betaalt zodoende een ander tarief. Over de eerste € 200.000 belastbare winst wordt 20% belasting geheven en 25% over het restant (2016).

SALARIS VAN DE DIRECTEUR

Bent u directeur van de BV dan ontvangt u verplicht inkomen (salaris) vanuit de BV. Dit inkomen is voor de BV natuurlijk aftrekbaar van de winst (net als elk ander salaris), maar voor u belast in de inkomstenbelasting! Keert u geen of een te laag salaris uit aan uzelf dan kan de belastingdienst besluiten een fictief loon vast te stellen waarover loonheffing afgerekend dient te worden.


Verliesverrekening: carry back en carry forward

In voorbeeld 1 wordt er een negatieve belastbare fiscale winst gerealiseerd, oftewel: verlies. Omdat uw onderneming met verlies draait, hoeft u natuurlijk ook geen belasting over de 'winst' af te dragen. U kunt echter wel profiteren van de verliesverrekening, waarbij het verlies in het huidige jaar wordt verrekend met inkomen in box 1 in hetzelfde jaar. Heeft u bijvoorbeeld halverwege het jaar uw onderneming gestart en had u in de maanden daarvoor een belaste uitkering of salaris uit dienstbetrekking dan kunt u het verlies in uw onderneming met dit inkomen verrekenen.

Carry Back: Is verrekening met het inkomen van hetzelfde jaar niet (meer) mogelijk dan kunt u het (resterende) verlies verrekenen met het inkomen in box 1 van de voorgaande 3 jaren (carry back, bij een BV beperkt tot ιιn jaar). U kunt zodoende betaalde belasting en premies volksverzekeringen over het voorgaande jaar terug ontvangen.

Carry forward: Is ook de verliesverrekening met het voorgaande jaren niet meer mogelijk, dan mag u onder bepaalde voorwaarden het verlies verrekenen met toekomstig inkomen. Dit wordt de carry forward service genoemd en is beperkt tot de daaropvolgende 9 jaar.

U moet er overigens rekening mee houden dat de verliesverrekening lang op zich kan laten wachten. U kunt echter wel tijdig een verzoekschrift indienen om alvast gedeeltelijk uit te laten betalen.

CARRY BACK EN DE BV (IO)

Aangezien een BV na oprichting nog geen historie heeft wat winst betreft, is het ook niet mogelijk om de carry back service toe te passen. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het opstarten van een onderneming. U kunt immers geen gebruik maken van de verliesverrekening met eerder genoten inkomen om zodoende de benodigde  financiering en de financieringskosten omlaag te krijgen. Heeft u de beschikking over een oudere lege BV met compensabele verliezen dan gaat dit verhaal natuurlijk niet op.Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico